EK - Emisná kontrola

Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora, Ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla pred kontrolou

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Kedy ísť na emisnú kontrolu?

Typ vozidla Kategória Lehoty kontrol
motocykle všetkých kategórií L1e - L7e nepodliehajú emisným kontrolám
s naftovým motorom alebo benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom M1, N1 prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla,
potom každé dva roky od poslednej kontroly
s benzínovým motorom bez katalyzátora (BEZKAT) a s neriadeným katalyzátorom (NKAT) raz ročne
vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci, plynárenskej poruchovej služby
nákladné vozidláa autobusy N2, N3, M2, M3 raz ročne
traktory T

prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla, potom každé dva roky od poslednej kontroly

traktory a výcvikové vozidlá autoškoly

raz ročne

Často kladené otázky

Pravidelná kontrola

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Zvláštna kontrola

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu alebo
 • doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

Administratívna kontrola

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Emisná kontrola sa nevykoná, ak:

 • nemožno naštartovať motor,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej, je:

 • Vyznačený Protokol o emisnej kontrole vozidla
 • Osvedčenie o emisnej kontrole*
 • Vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka*

* - platí za predpokladu, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Cenník emisnej kontroly - Aktuálne ceny Vám radi prezradíme na našom kontaktnom telefónnom čísle. Orientačný cennik: cenník

Rezervujte si termín

Rýchlo, spoľahlivo a bez čakania. Jednoducho si objednajte voľný termín, ktorý Vám vyhovuje. Náš tím je Vám k dispozícii.

 
Rezervovať termín

Pripomenúť koniec platnosti TK/EK

Váš termín blížiacej sa kontroly starostlivo uchováme a v správnu chvíľu Vám ho pripomenieme.

 
Zadať pripomienku